baner9
Previous Next

Inne szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia

"Kurs dla rejestratorek medycznych"

CELE SZKOLENIA:
1. Pogłębienie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji z pacjentami
2. Nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego komunikowania się i radzenia sobie w rozmowach z tzw. „trudnym pacjentem”.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do szkolenia
2. Modele komunikacji.
3. Zasady komunikacji werbalnej. Rozmowa telefoniczna.
4. Rola komunikacji niewerbalnej.
5. Style własnej komunikacji.
6. Bariery komunikacyjne. Zwrócenie uwagi na komunikat "ja"
7. Techniki aktywnego słuchania pacjentów.
8. Błędy w ocenie siebie i innych.
9. Style rozwiązywania trudnych sytuacji.
10.Inteligencja emocjonalna. Rola empatii w kontakcie z pacjentami.
11. Postawa asertywna i jej wpływ na rodzaj komunikacji:
- asertywna odmowa
- radzenie sobie z gniewem pacjenta
- wyrażanie negatywnych emocji
12. Ewaluacja szkolenia.

METODYKA SZKOLENIA:
Ćwiczenia i zadania indywidualne i grupowe, brainstorming - Dyskusja grupowa - Odgrywanie ról

CZAS TRWANIA:
1 DZIEŃ – 8 GODZIN

MATERIAŁY:
flipchart/tablica; laptop, rzutnik multimedialny